University Rank Holders 2013 Batch

Rank positions based on Bangalore University Results
M. Sc Psychological Counselling

1st Rank
Meghana Ranjit

 

 

2nd Rank
Halima Sadiya

 

 

3rd Rank
Sarah Ann Varghese

 

 

4th Rank
Varsha Anil Nair

 

 

5th Rank
Leanne Rose Pais

 

 

M. Sc Psychology

1st Rank
Nishtha Shrestha

 

 

2nd Rank
Ruby John

 

 

3rd Rank
Melanie Jane Fernandes

 

 

4th Rank
Priyanka